99 ม.9 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 061-6352293
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Cinque Terre
นางสาวขวัญจรา สุขสวัสดิ์
ครู คศ.1

Cinque Terre
นางสาวสุกัญญา ธรฤทธิ์
ครู คศ.1