99 ม.9 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 061-6352293
คณะผู้บริหาร

Cinque Terre
ชื่อ-สกุล นางธิดารัตน์ ประจักษ์
Mrs.Tidarat Prajak
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
Director of the school
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
Senior Professional Level
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
Master of Education
สาขาวิชา บริหารการศึกษา
Educational Administration
***ช่องทางการติดต่อ***
อีเมล(E-mail) tidarut20@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์(Tel) 061-6352293