99 ม.9 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 061-6352293
ทําเนียบผู้บริหาร
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลา
1 นายบุญช่วย ทองสินธ์ 2513-2514
2 นายกมล ฤทธิกลับ 2514-2518
3 นายสำราญ ชุมทอง 2518-2519
4 นายมณี นวลไทย 2519-2520
5 นายทวี พรหมด้วง 2520-2528
6 นายวรา ธรรมสุวรณ 2528-2529
7 นางผิวพรรณ ณ สงขลา 2529-2539
8 นายสหัส พุทธสุขา 2539-2549
9 นายนิยม สะอาดแก้ว 2549-2552
10 นายธีระชัย ปานวงษ์ 2552-2561
11 นางธิดารัตน์ ประจักษ์ 2562-ปัจจุบัน