99 ม.9 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 061-6352293
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Cinque Terre
นางสาววีดา สาแลแม
ครู คศ.1