99 ม.9 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 061-6352293
ประวัติโรงเรียนบ้านบ่อพระ
Cinque Terre
โรงเรียนบ้านบ่อพระ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99  หมู่ที่ 9  ตำบลอิปัน  อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดตั้งขึ้นด้วยสาเหตุคือราษฎรในหมู่บ้านกลางดงบ้านบ่อพระและสี่แยกแขวง ประมาณ 60 หลังคาเรือนต้องส่งบุตรหลานไปเข้าเรียนในโรงเรียนบ้านย่านดินแดงและโรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 ซึ่งมีระยะทางไกลกว่ากิโลเมตร ราษฎรนำโดยนายขับ พริกบุญจันทร์ ได้ร่วมกันสละเงินซื้อที่ดิน และนายอนันต์ คงศรีลัง บริจาคที่ดินกับกรมธนารักษ์ บัญชีที่ดินเลขที่ สฎ.352
Cinque Terre
โรงเรียนบ้านบ่อพระได้รับการอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2513 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางราชการได้ให้นายบุญช่วย ทองสินธ์ มาเป็นครูใหญ่คนแรก และในปัจจุบันโรงเรียนบ้านบ่อพระ สังกัจสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ