99 ม.9 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 061-6352293
Cinque Terre
O28 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทางเบอร์โทรศัพท์ของผู้อำนวยการโรงเรียน
นางธิดารัตน์ ประจักษ์
061-6352293