99 ม.9 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 061-6352293
Cinque Terre
O39 : ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน