99 ม.9 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 061-6352293
Cinque Terre
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดไฟล์ พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ดาวน์โหลดไฟล์ พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545
ดาวน์โหลดไฟล์ พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
ดาวน์โหลดไฟล์ พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
ดาวน์โหลดไฟล์ พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
ดาวน์โหลดไฟล์ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
ดาวน์โหลดไฟล์ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2553
ดาวน์โหลดไฟล์ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562
ดาวน์โหลดไฟล์ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
ดาวน์โหลดไฟล์ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
ดาวน์โหลดไฟล์ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
ดาวน์โหลดไฟล์ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
ดาวน์โหลดไฟล์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ดาวน์โหลดไฟล์ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
ดาวน์โหลดไฟล์ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
ดาวน์โหลดไฟล์ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562