99 ม.9 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 061-6352293
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Cinque Terre
นางสาวสุดารัตน์ จินดาพันธ์
ครู คศ.1