99 ม.9 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 061-6352293
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Cinque Terre
นางจารุณี คงกุลทอง
ครู คศ.3

Cinque Terre
นายณรงค์ศักดิ์ มาลากาญจน์
ครู คศ.1