99 ม.9 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 061-6352293
เพลงมาร์ชโรงเรียน
     หมู่บ้านบ่อพระมีสง่า เลอเลิศปัญญายิ่งใหญ่
เป็นสถานอมรมบ่มวินัย มีน้ำใจรู้รักสามัคคี
ยามเรียนเราเรียนเพียรขยัน ยามกีฬาแข่งขันกันเต็มที่
มุ่งสร้างสรรค์เยาวชนเป็นคนดี อยู่ที่พระแสงแดนสบาย
ชมพูคือผู้มีความรัก สีฟ้าแน่นหนักเป็นหนักหนา
ชมพูฟ้าชูธงเด่นงามตา คู่ฟ้าพระแสงแดนคนดี
นามบ่อพระที่เรารัก สถาบันที่พิงพักอาศัย
กตัญญูรู้คุณตลอดไป คู่ชาติไทยบ้านบ่อพระโรงเรียนเรา