99 ม.9 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 061-6352293
ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน)
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 0 0 0
อนุบาล 3 0 0 0
รวมอนุบาล 0 0 0
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 0 0 0
รวมชั้นประถมศึกษา 0 0 0
รวมชั้นทั้งหมด 0 0 0
ข้อมูล ณ วันที่