ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนบ้านบ่อพระ Banbopra School โทร.061-6352293  

            การพัฒนาคุณภาพภายในโรงเรียน ประเด็นสำคัญอยู่ที่การพัฒนาให้สอดคล้องกับ สภาพบริบทความต้องการและสภาพที่แท้จริงของโรงเรียน ดังนั้น การกำหนดจุดที่พัฒนา หรือ การแก้ปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายเกี่ยวข้องกับโรงเรียน ซึ่งเป็นผู้ที่เข้าใจปัญหา ของโรงเรียนอย่างแท้จริง ซึ่งการกำหนดกระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการพัฒนา จึงต้องเริ่มตั้งแต่ การวิเคราะห์สภาพความต้องการ สภาพปัญหา กำหนดเป้าหมายการพัฒนา กำหนดวิธีการพัฒนา และร่วมกันสรุปถึงผลที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปวางแผนพัฒนางานต่อไป และต้องการ มีการดำเนินงาน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จึงจะประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

            ใส่ข้อมูล