99 ม.9 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 061-6352293
ข้อมูลนักเรียน

1.ผู้บริหารและข้าราชการครู 10 คน
2.พนักงานราชการ 0 คน
3.อัตราจ้าง 1 คน
4.ธุรการ 1 คน
5.นักการ 1 คน
รวม 13 คน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2566