99 ม.9 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 061-6352293
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คำขวัญโรงเรียน
เรียนดี ประพฤติดี รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ

สีประจำโรงเรียน
ชมพู ฟ้า
ชมพู หมายถึง ความรัก ความสามัคคี ร่าเริงสนุกสนาน
ฟ้า หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน ต่อสู้

วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนบ้านบ่อพระ เป็นโรงเรียนมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีศักยภาพในการแข่งขัน เป็นพลเมืองอาเซียน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา (Philosophy)
นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา”

อัตลักษณ์ (Identity)
ประพฤติดี รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“มารยาทงามตามแบบไทย”
มารยาทงาม หมายถึง การยิ้มไหว้การสวัสดิการรู้จักใช้คำพูดในการทักทายผู้คนที่พบเห็นด้วยความนอบน้อม
ตามแบบไทย หมายถึง การแสดงความเคารพบุคคลอย่างถูกวิธีตามประเพณีวัฒนธรรมเช่นพระภิกษุนักบวชผู้นำศาสนาผู้ใหญ่ที่เราเคารพครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายต้องกระทำด้วยการกราบ การไหว้ การยืนตรง การโค้งคำนับ การสำรวมกิริยา เป็นต้น

พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาผู้เรียนให้เต็มขีดความสามารถมีศักยภาพในการแข่งขันและสร้างนวัตกรรม
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการเป็นพลเมืองอาเซียนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพ มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนานวัตกรรม
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีและการสื่อสารให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการบริหารจัดก
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย